Societatea BRAI-CATA SRL BUCUREŞTI – SUCURSALA HUNEDOARA, operator autorizat ANRSC pentru activităţi componente ale serviciului public de salubrizare în zonele 1 Brad, 2 Haţeg şi 3 Centru Hunedoara, îşi desfăşoară activitatea conform celor prevăzute în contractele de delegare, respectiv COLECTAREA SEPARATĂ şI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE ZONA BRAD, HAŢEG ŞI 3 CENTRU, OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIILOR DE TRANSFER HAŢEG ŞI BRAD, TRANSPORTUL LA DISTANŢĂ AL DEŞEURILOR LA FACILITĂŢILE DE TRATARE/DEPOZITARE, OPERAREA ŞI ADMINISTRAREA STAŢIEI DE SORTARE BRAD. Menţionăm că activităţile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara, precum şi cu unităţile administrativ teritoriale.

În ultima perioadă au fost câteva declaraţii şi acţiuni ale reprezentanţilor Primăriilor Deva, Hunedoara, Orăştie şi Haţeg. Faţă de acţiunile şi declaraţiile respective, transmitem întregii comunităţii căreia îi prestăm serviciile de salubritate, că societatea BRAI CATA îşi respectă obligaţiile contractuale şi legale, pentru toţi clienţii săi şi invită unităţile administrativ teritoriale şi persoanele fizice şi juridice la realizarea unui parteneriat prin care toate părţile implicate – societate salubrizare, generator de deşeuri, unitate administrativ teritorială – să-şi respecte obligaţiile prevăzute în legislaţia specifică şi contractele din care fac parte.
Reprezentanţii BRAI CATA apreciază dacă toţi cetăţenii ar manifesta respect, înţelegere şi deschidere pentru colectarea separată a deşeurilor, pentru păstrarea curăţeniei la platformele plurifamiliale de colectare a deşeurilor. Solicităm populaţiei să depoziteze în pubelele de la gospodărie precum şi în punctele plurifamiliale (inclusiv platformele subterane mecanice, hidraulice, şi modulele de colectare separată a deşeurilor) DOAR deşeurile de HÂRTIE-CARTON, MASE PLASTICE, METAL, STICLA, ŞI MENAJER. Deşeurile voluminoase şi periculoase menajere sunt colectate în cadrul unor campanii separate de către BRAI-CATA SRL. Celelalte deşeuri stradale, deşeuri din pieţe, deşeuri de construcţii şi demolări, deşeuri de echipamente electrice şi electronice nu sunt gestionate de către compania BRAI-CATA, nu se depozitează la platformele menţionate mai sus şi intră în responsabilitatea unităţilor administrativ teritoriale. În prezent, sistemul de salubrizare se confruntă cu situaţii legate de modul în care unii cetăţeni şi agenţi economici înţeleg să se debaraseze de deşeurile municipale generate.
BRAI-CATA SRL apreciază implicarea autorităţilor locale în implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deşeurilor în cadrul acestui proiect important pentru judeţul Hunedoara, un proiect realizat în baza unei finanţări europene. BRAI-CATA SRL solicită unităţilor administrativ- teritoriale să găsească soluţii pentru corectarea derapajelor ce vin dinspre persoane certate cu ordinea şi curăţenia şi să respecte toate prevederile legale, din care menţionăm doar câteva: asigură cu spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, aplică taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract, să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici.
În vederea îmbunătăţirii comunicării cu clienţii şi partenerii, BRAI-CATA SRL şi-a creat o pagină personalizată pe Facebook, iar în perioada următoare derulează campanii în care să prezinte în detaliu fluxul deşeurilor gestionate precum şi întâlniri privind modul de organizare a colectării separate a deşeurilor. La aceste întâlniri ne propunem să participe, pe lângă cetăţenii din zonele respective, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, reprezentanţi ai unităţilor administrativ teritoriale prin Preşedinte Consiliu Judeţean, Administrator Public Consiliu Judeţean, Primar, Viceprimar responsabil pe mediu- deşeuri, City Manager, Serviciul deşeuri mediu din cadrul primăriei, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionarea Deşeurilor, Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean Hunedoara, Agenţia Judeţeană de Protecţia Mediului Hunedoara, Administraţia Fondului pentru Mediu, Prefectura Hunedoara, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Hunedoara, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, ONG implicat în conştientizarea gestionării deşeurilor, ceilalţi operatori din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor SMID, operatorii care prestează activităţi ale serviciului de salubrizare (altele decât cele prevăzute în SMID: colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; colectarea deşeurilor din pieţe, cimitire, provenite din parcuri şi grădini), colectorii de deşeuri prevăzuţi la art. 20 lit 8 şi 9 din Legea 249 actualizată, OIREP-urile.
Este important ca respectul să se manifeste reciproc şi să se ţină cont de faptul că, din cele mai vechi timpuri, munca gunoierilor a fost şi rămâne importantă pentru orice comunitate.
BRAI CATA SRL – Din respect pentru resurse! www.braicata.ro